H2Value

H2Value eesmärk on regionaalse rohelise vesiniku tervikahela toetamine transpordisektoris Eestis ja Lätis. Projekti raames luuakse esimene piiriülene rohelise vesiniku tervikahel Lõuna-Eestis, Tartu piirkonnas, ja Põhja-Lätis, Vidzeme piirkonnas.

Strateegiliste investeeringute tegemine piiriülese vesiniku väärtusahela käivitamiseks (sealhulgas infrastruktuuri loomine, tootmine, ladustamine ja transport) peaks tekitama suurema turujõu vesiniku jaoks Eestis ja Lätis ning aitama ületada mõningaid olulisi turutõrkeid. Konkreetsemalt katsetatakse rohelise vesiniku väärtusahelas kõrge TRL (9) tehnoloogiat. Sealhulgas luuakse päikeseenergial põhinev väikesemahuline rohelise vesiniku tootmise tehas, rajatakse roheline vesiniku tankla, testitakse vesiniku kütuseelemendiga bussi ja jäätmeveokit linnade katsealadel ning katsetatakse rohelise vesiniku maanteetransporti.

Sellega kaasneb ettevõtluse planeerimine, et kasutada katsetulemusi pärast projekti lõppu, ning teavitustegevus sidusrühmade seas, et tõsta teadlikkust vesinikutehnoloogiast ja anda panus poliitikakujundamisse. Lisaks vesinikutehnoloogiate laiema leviku soodustamisele kahes piirkonnas annab H2Value eeskuju rohelise vesiniku ökosüsteemide loomiseks teistes väiksemates piirkondades. Eelkõige uutes ELi liikmesriikides, toetades seeläbi piirkondadevaheliste rohelise vesiniku väärtusahelate loomist.

H2Value etapid

  • Vesiniku tootmine – päikeseenergial põhineva väikesemahulise rohelise vesiniku tootmisüksuse rajamine.
  • Vesiniku tankimine ja transportimine – rohevesiniku tankla rajamine ja transpordilahenduste katsetamine.
  • Vesiniku tarbimine – rohevesiniku kasutamine transpordis saastevaba kütusena.
  • Analüüs ja strateegiline arendus – piiriülese rohelise vesiniku tervikahela arendamise toetamine Eestis ja Lätis

Eesmärgid

  • Struktureeritud sidemete loomine ELi sidusrühmade vahel.
  • Vesiniku ökosüsteemidel turutõrgete ületamise abistamine, ühendades nõudlust ja pakkumist.
  • Ettevõtete toetamine, kes teevad piirkondadevahelisi innovatsiooniinvesteeringuid ühistesse S3 prioriteetsetesse valdkondadesse.
  • Uuenduste kiirendamine ning tegevuste välja toomine, mis on vajalikud innovatiivsete lahenduste turuleviimiseks ja laiendamiseks.
  • Vähem arenenud piirkondade suutlikkuse suurendamine osalemaks ELi väärtusahelates, mis aitavad kaasa ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamisele.

PÕHIINFORMATSIOON
Projekti nimi:
H2Value
Kestus: 2.11.2022 – ⁠1.11.2025 
Eelarve: 4 284 280 €

H2Value as part of Interregional Innovation Investments Instrument (I3) – Innovation investments Strand 2a (I3-2021-INV2a) has received funding from the European Union under grant agreement No. 101083881.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Interregional Innovation Investments Instrument (I3). Neither the European Union nor the Interregional Innovation Investments Instrument (I3) can be held responsible for them.