Meie tiimil on 20 aastat kogemust erinevate valdkondadega seotud projektide juhtimisel, milles on osalnud üle saja partneri erinevatest riikidest. Tutvu meie võtmeprojektidega!

„Euroopa horisont“ projekt HEMOS

HEMOS-e eesmärgiks on pakkuda välja lahendus laevade dekarboniseerimiseks.

Enterprise Europe Network projekt

EEN (Enterprise Europe Network) võrgustik pakub innovatsiooni- ja rahastusalaseid tugiteenuseid, toetab tehnoloogiasiiret ja aitab leida rahvusvahelisi koostööpartnereid.

Policy Learning Platform projekt

PLP (Policy Learning Platform) projekt võimaldab õppida erinevatest regionaalarengu poliitikameetmetest üle terve Euroopa.

EIT Manufacturing GreenMA projekt

Green Manufacturing Accelerator (GreenMA) kiirendiprojekt aitab esile tuua ja arendada uuenduslikke rohelise tootmise lahendusi, mis panustavad Euroopa ringmajanduse ja tööstus 5.0 visiooni elluviimisse.

NOBALIS

Projekti eesmärk on arendada, jagada ja laiendada innovatsiooni ja ettevõtluse toetamise võimekust säästva toidutootmise, ringmajanduse ja uute roheliste väärtusahelate arendamise valdkonnas.

IBESI logo

IBESI

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust ja hõlbustada Baltimaade sotsiaalsete ettevõtjate juurdepääsu kohalike ja üleeuroopaliste innovatsioonikeskkondade ressurssidele.

EU funding

INFIMO

INFIMO on Horisont Euroopa projekt, mis keskendub strateegilisele koostööle Eesti, Portugali ja Gruusia innovatsiooni-klastrite ja erinevate innovatsioonitegevuses osalejate vahel.

TWINNOVATION

Projekti eesmärk on tuua ettevõteteni digi- ja rohepöörde teemaline koolitusprogramm, mis toetab neid oma innovatsiooni elluviimisel.

BalticSeaH2

BalticSeaH2

Projekti eesmärk on luua ulatusliku piiriülese vesinikuoru ümber Läänemere, mille kese asub Lõuna-Soome ja Eesti vahel.

H2Value

Projekti eesmärk on regionaalse rohelise vesiniku tervikahela toetamine transpordisektoris Eestis ja Lätis. Projekti raames luuakse esimene piiriülene rohelise vesiniku tervikahel Lõuna-Eestis, Tartu piirkonnas, ja Põhja-Lätis, Vidzeme piirkonnas.

Teisi põnevaid projekte

Boost logo

BOOST

Eesti Pagulasabi koostöös Balti Innovatsiooniagentuuriga viib läbiettevõtluse arendamise programmi Ukrainast pärit sõjapõgenikke, kellel on eelnev ettevõtluskogemus. Programm on mõeldud kas olemasolevate ettevõtete arendamiseks või osalejate ettevõtluse taasloomise toetamiseks Eestis.

SAAREMAA ROHEMAJANDUSE EELKIIRENDI

Projekt keskendub Saaremaa esimese eelkiirendiprogrammi läbiviimisele, et leida ning arendada edasi uuenduslikke äriideid rohemajanduse valdkonnas.

Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis

SoFiMa (Kick-starting the nascent social finance market in Estonia) projekt toetab uue sotsiaalse finantsinstrumendi loomist Eesti turu jaoks.

Gruusia innovatsiooniprojektide toetusprogramm

Toetusprogrammi (Georgian Innovation Matching Grants Programme) raames hindavad eksperdid innovatsiooniprojektide taotlusi ning teevad rahastusotsuseid.

Digitaalse Tallinna arengudokumendi kontseptsiooni koostamine (Tallinna Linnakantselei)

Baltic Innovation Agency põhiülesandeks oli digitaalse Tallinna arengudokumendi kontseptsiooni koostamine tuginevalt erinevatele Tallinna linna strateegilistele alusmaterjalidele ning vajalike osapoolte kaasamine täiendava info saamiseks läbi intervjuude ning veebipõhise workshopi.

Tartu elektribussi piloodi analüüs (Tartu Linn/Euroopa Komisjon)

Analüüsi eesmärgiks oli koguda pilootprojektile tuginedes teavet tulevikuotsuste tegemiseks Tartu linna ühistranspordisüsteemis. Arvesse võeti ka teiste sarnaste pilootprojektide tulemusi mujal maailmas. Analüüs viidi läbi koostöös Mangrove OÜ-ga Interreg Baltic Sea Region projekti “BSR Electric” raames.

EstLat-Accelerate projekt

EstLat-Accelerate projekti raames korraldati Eesti ja Läti ettevõtluse toetamiseks kolm eelkiirendiprogrammi.

Tallinna kui targa linna kontseptsiooni väljatöötamine (Tallinna Ettevõtlusamet/Euroopa Komisjon)

Projekti eesmärk oli teostada Tallinna kui targa linna (Smart City) valdkondlik kirjeldus, viia läbi rahvusvaheline võrdlusanalüüs ja koostada tulevaste innovatsiooniprojektide eelhindamise mudel. Analüüs viidi läbi Interreg Baltic Sea Region projekti „Smart-up BSR“ kontekstis.

IKT sektori tootearenduse soodustamine (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit/EAS)

Baltic Innovation Agency oli projektis ITL´ile koolituspartneriks, kes töötas välja valdkondade ülese tootearenduse soodustamise kontseptsiooni/metoodika. Viisime läbi sektoriülesed töötoad ja lähtuvalt töötubadest kirjeldasime neli sektoriülest tootearendusideed (proof-of-concept)

Interreg Eesti-Läti projekt “Export Express – Brave Idea Support Programme”

Projektis korraldati VKEde ekspordivõimekuse tõstmiseks koolitusi ja pakuti mentorlust.

Lääne-Pommeri IKT iduettevõtete keskus

Projekti (West Pomeranian ICT Start Up Hub) eesmärgiks on toetada Poola Lääne-Pommeri piirkonna IKT sektori iduettevõtete rahvusvahelistumist ja kasvu.

Gruusia info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori toetamine

Projekti raames loodi Gruusia IKT klaster ja arendati välja Gruusia riiklik klastriprogramm.

ASSET projekt

ASSET (Instant Gratification for Collective Awareness and Sustainable Consumerism) projektis edendati vastutustundlikku ja jätkusuutlikku tarbimist ning arendati välja uusi IKT tööriistu.

UPSIDE projekt

UPSIDE (Development of User-Driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-Centered Ecosystems) projektis tõsteti Eindhoveni (Holland), Karlsruhe (Saksamaa), Kista (Rootsi), Maribori (Sloveenia) ja Tartu piirkondlike IKT klastrite konkurentsivõimet.

Eesti targa linna klastri arendamine

Targa linna IKT teenuste ja toodete strateegiline arendamine ja ekspordivõimekuse tõstmine ning Balti riikide esimese elava labori (kasutajast lähtuvate toodete ja teenuste väljaarendamise platvorm) väljatöötamine.

Buildit kiirendi asutamine ja arendamine

IKT, riistvara ja loomemajanduse valdkondadele suunatud rahvusvahelise iduettevõtete kiirendi loomine ja strateegiline arendamine.

European Cluster Excellence Initiative projekt

ECEI (European Cluster Excellence Initiative) projektis edendatakse tipptasemel klastrijuhtimist läbi koolitusmaterjalide loomise ja klastrite võrdleva hindamise.

Euroopa ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskus (EBTC)

Euroopa ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskus (European Business and Technology Centre – EBTC) aitas Euroopa ja India äri-, teadus- ja ärikogukondadel välja arendada uusi ärivõimalusi puhaste tehnoloogiate valdkonnas.

INSEC projekt

INSEC (Increase Innovation and Research within Security Organisations) projekti eesmägiks oli uurida innovatsioonijuhtimise põhiaspekte ja tõsta seeläbi turvaettevõtete innovatsiooni- ja teadustöö taset.