Tallinna kui targa linna kontseptsiooni väljatöötamine (Tallinna Ettevõtlusamet)

Projekti eesmärk oli teostada Tallinna kui targa linna (Smart City) valdkondlik kirjeldus, viia läbi rahvusvaheline võrdlusanalüüs ja koostada tulevaste innovatsiooniprojektide eelhindamise mudel. Seejuures lähtuti nii targa linna tehnoloogilist kui sotsiaalset poolt väljendavatest märksõnadest nagu digitaalne, virtuaalne, loov, õppiv, inimlik, kõikehaarav, teadmuspõhine, avatud, konkurentsivõimeline, probleeme lahendav, leiutav ja intelligentne linn.

Sekundaarallikate analüüsist ja ekspertintervjuudest saadud info põhjal anti uuringus vastus järgmistele küsimustele:

  • Milline on tänane seis targa linna valdkonna teemas Tallinnas?
  • Milline on Tallinna võrdlev positsioon rahvusvaheliselt targa linna valdkonnas?
  • Millele peaks Tallinn kohaliku omavalitsusena eelkõige keskenduma targa linna arendamisel, ettevõtluse arengu suunamisel, kaasrahastamisel jms?
  • Millest lähtuvalt targa linna projekte valitakse? 
  • Kuidas peaks projektide algatamine ja elluviimine olema organisatoorselt korraldatud?
  • Kuidas tagada optimaalne innovatsiooniprojektide haldamine metoodiliselt ja tulemuste eelhindamisel?
  • Milliseid uusi julgeid ideid võiks targa linna valdkonnas, ettevõtluse edendamise ja/või konkurentsivõime suurendamise eesmärgil Tallinnas ellu viia ning millised oleksid eeldatavad tulemused?
  • Kuidas luua ja tagada Tallinna innovatsiooni ökosüsteemi (sh testbed’ide, living lab’ide, hackathon’ide jms võimekus)?
  • Käimasolevate ja planeeritud näidisprojektide pilootide hindamine uuest metoodikast lähtuvalt – milliseid muutusi vajalik planeerida?

Analüüsis lähtuti Giffingeri (European Smart Cities) raamistikust, mis jaotab targa linna kuude valdkonda: tark majandus, targad inimesed, tark valitsemine, tark mobiilsus, tark keskkond ja tark elamine. Giffingeri raamistiku näol on tegemist ühe esimese ja enim kasutatud targa linna määratlusega Euroopa Liidus.

Analüüs viidi läbi Interreg Baltic Sea Region projekti „Smart-up BSR“ kontekstis.

Lisateabe saamiseks selle analüüsi kohta klõpsake allpool oleval nupul “LEARN MORE”: